Producenci

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

GASTROZONE.PL


Niniejszy regulamin określa zasady dokonywania zakupów w sklepie internetowym prowadzonym przez IteCom Sp. z o.o. z siedzibą w Krotoszynie (63-700)  przy ulicy Łąkowej 10, NIP: 621-172-29-86 KRS: 0000241534 Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy, Kapitał Spółki: 200 000,00 zł, zwaną dalej „Sprzedawcą” pod adresem gastrozone.pl

 Kontakt ze sklepem Gastrozone można uzyskać:

1) Pod numerami telefonu: 62 725 58 67, 502 791 450, 502 791 491  od poniedziałku do piątku w godzinach od  8:00 do 17:00.

2) Korzystając z adresu poczty elektronicznej:

handel@gastrozone.pl

 § 1 Definicje

1. Regulamin – niniejszy regulamin. W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. nr 144, poz. 1204 ze zm.),

2. Klient (Kupujący) – osoba fizyczna (w tym również Konsument), osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która dokonuje lub zamierza dokonać Zamówienia lub korzysta z innych usług Sklepu internetowego,

3. Towar – rzecz ruchoma opisana (prezentowana) na stronie internetowej Sklepu internetowego, której dotyczy Umowa sprzedaży,

4. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu ustawy Kodeks Cywilny zawierana pomiędzy Sprzedawcą a Klientem z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość, w tym drogą telefoniczną,

5. Sklep internetowy – prowadzony przez IteCom Sp. z o.o. serwis internetowy dostępny pod adresem gastrozone.pl, za pośrednictwem którego sprzedawane są Towary,

6. Strona sklepu – każda strona i podstrona WWW znajdująca się pod adresem gastrozone.pl,

7. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta określające ilość i rodzaj Towarów,  stanowiące ofertę zawarcia Umowy sprzedaży zamawianych Towarów, składaną za pośrednictwem Sklepu internetowego.  

§ 2 Zasady ogólne

 1. Warunkiem złożenia zamówienia w Sklepie internetowym przez Klienta jest zapoznanie się z Regulaminem i akceptacja jego postanowień.

 2. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Sprzedawca są następujące:

 1. połączenie z siecią Internet,

 2. przeglądarka internetowa umożliwiająca wyświetlanie na ekranie komputera dokumentów HTML, w wersji co najmniej Internet Explorer w wersji co najmniej 6.0. lub Firefox w wersji co najmniej 2.0,

 3. włączona obsługa Cookies i Java Script,

 4. posiadanie aktualnego, czynnego i prawidłowo skonfigurowanego konta poczty elektronicznej.

 1. W razie korzystania przez Klienta ze sprzętu lub oprogramowania, które nie spełnia wymogów technicznych określonych w ust.1 powyżej, Sprzedawca nie gwarantuje prawidłowości funkcjonowania Sklepu internetowego i zastrzega, że może to mieć negatywny wpływ na jakość świadczonych Usług.

 2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do:

  1. przejściowego zaprzestania działania Sklepu Internetowego ze względu na czynności konserwacyjne lub związane z modyfikacją Serwisu Sprzedawcy,

  2. wysyłania na Adres elektroniczny Klientów komunikatów technicznych, prawnych i transakcyjnych związanych z funkcjonowaniem Sklepu Internetowego,

  3. dowolnej modyfikacji świadczonych Usług, oferowanych Towarów, narzędzi oraz sposobu działania Sklepu internetowego,

  4. zablokowania dostępu do zasobów Klientów zawierających treści nieetyczne, zawierające nielegalne oprogramowanie lub informację na temat jego pozyskania, oraz inne treści sprzeczne z prawem, dobrymi obyczajami lub uzasadnionymi interesami Sprzedawcy, w razie powzięcia wiarygodnych, uzasadnionych informacji na ten temat,

  5. usunięcia z Serwisu treści udostępnianych przez Klientów za pośrednictwem Sklepu internetowego, jeśli treści te naruszają postanowienia niniejszego Regulaminu.

 

 1. Klienci korzystający ze Sklepu internetowego zobowiązani są do powstrzymania się od:

  1. publikacji oraz przesyłania treści obraźliwych, sprzecznych z prawem lub naruszających chronione prawem dobra osobiste osób trzecich,

  2. wykorzystywania Sklepy internetowego do publikacji reklam towarów i usług oraz wszelkich informacji o charakterze komercyjnym,

  3. kopiowania, modyfikowania, rozpowszechniania, transmitowania lub wykorzystywania w inny sposób jakichkolwiek utworów i baz danych udostępnionych w Sklepie internetowym, za wyjątkiem korzystania z nich w ramach dozwolonego użytku,

  4. podejmowania jakichkolwiek działań, które mogą utrudnić lub zakłócić funkcjonowanie Sklepu internetowego oraz od korzystania ze Sklepu internetowego w sposób uciążliwy dla innych Klientów,

  5. wykorzystywania Sklepu internetowego w sposób sprzeczny z prawem, dobrymi obyczajami, naruszający dobra osobiste osób trzecich lub uzasadnione interesy Sprzedawcy.

 2. Sklep internetowy gastrozone.pl. prowadzi sprzedaż detaliczną za pośrednictwem sieci Internet.

 3. Wszystkie Towary oferowane w Sklepie internetowym zostały legalnie wprowadzone na rynek polski, są fabrycznie nowe, oryginalnie zapakowane, wolne od wad fizycznych i prawnych.

 4. Oferta ważna jest tylko na terenie Polski.

§ 3 Zamówienia

1. Wszystkie ceny podane na Stronie sklepu są cenami brutto podanymi w złotych polskich i zawierają podatek VAT. Ceny Towarów nie zawierają kosztów transportu Towaru na adres wskazany przez Klienta. Koszt ten jest doliczany podczas składania zamówienia i wykazywany Klientowi. Szczegóły na stronie (kliknij w link).

2. Zapytania o dostępność Towarów można kierować drogą elektroniczną (mailowo) lub drogą telefoniczną.

3. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany cen Towarów znajdujących się w Ofercie, wprowadzania nowych Towarów do oferty Sklepu, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach Sklepu bądź wprowadzania w nich zmian. Zmiana cen nie dotyczy Zamówień przyjętych do realizacji.

4. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do odstąpienia od realizacji Zamówienia w sytuacji, gdy podana cena Towaru będzie nieprawidłowa na skutek błędnego działania systemu teleinformatycznego.

5. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do prowadzenia akcji promocyjnych, przy czym Towary objęte promocją są ograniczone ilościowo. W takim przypadku realizacja Zamówień odbywa się w kolejności wpływania potwierdzonych Zamówień na takie Towary, aż do wyczerpania zapasów.

6. Zamówienia są przyjmowane drogą elektroniczną przez stronę internetową za pośrednictwem formularza.

7. Zamówienia za pośrednictwem formularza można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu przez cały rok.

8. Zamówienie jest skuteczne tylko w przypadku, gdy Klient poda prawidłowe i kompletne dane osobowe niezbędne do wystawienia dowodu zakupu czy listu przewozowego, a mianowicie: imię i nazwisko (nazwę firmy), adres zamieszkania (siedziby), adres, na który ma być wysłany Towar oraz numer telefonu kontaktowego i adres e-mail, a w przypadku osób prawnych i jednostek organizacyjnych posiadających osobowość prawną również numeru NIP.

9. W przypadku niekompletności lub nieprawidłowości danych kontaktowych, o których mowa powyżej Sprzedający może anulować potwierdzenie Zamówienia, o czym powiadomi Klienta.

10. Po złożeniu przez Klienta skutecznego Zamówienia otrzyma on za pośrednictwem poczty elektronicznej informację od Sprzedającego potwierdzającą przyjęcie Zamówienia wraz z podaniem numeru tego Zamówienia. Wysłane przez Sprzedającego potwierdzenie przyjęcia Zamówienia na podany przez Klienta adres e-mail stanowi oświadczenie o przyjęciu oferty.Sprzedawca zastrzega sobie możliwość telefonicznego potwierdzenia przyjęcia Zamówienia oraz telefonicznej weryfikacji danych Klienta.

11. Maksymalna liczba identycznych Towarów objętych jednym Zamówieniem nie może przekraczać 5 (pięciu) sztuk.

12. W przypadku niedostępności Towarów objętych Zamówieniem w magazynie lub w przypadku braku możliwości realizacji Zamówienia Klienta z innych przyczyn, Sprzedawca zawiadomi o tym fakcie Klienta najpóźniej w terminie 2 (dwóch) dni roboczych licząc od daty zawarcia umowy i zwróci wpłacone pieniądze. Powiadomienie zostanie wysłane na adres e-mail wskazany przez Klienta w formularzu Zamówienia.

13. W przypadku niedostępności części Towarów objętych Zamówieniem w magazynie, lub w przypadku braku możliwości realizacji Zamówienia Klienta z innych przyczyn, Klient zostanie poinformowany o stanie Zamówienia i podejmuje decyzję o sposobie dalszej jego realizacji poprzez:

a) częściową realizację Zamówienia- zrealizowanie Zamówienia nastąpi wyłącznie w zakresie dostępnych Towarów, Sprzedawca zostaje zwolniony z obowiązku realizacji Zamówienia na Towary niedostępne lub w części Zamówienia niemożliwej do realizacji,

b) anulowanie całości Zamówienia -  Sprzedawca zwolniony z obowiązku realizacji Zamówienia.

14. Zmiana lub anulowanie Zamówienia przez Klienta możliwa jest do chwili nadania wysyłki (zamówionego Towaru). Wprowadzenie zmian w Zamówieniu możliwe jest poprzez kontakt ze Sprzedawcą za pośrednictwem poczty elektronicznej: handel@gastrozone.pl.  

15. Jeżeli Klient dokonał zapłaty za zamówione Towary przed zmianą lub anulowaniem Zamówienia, Sprzedawca zwróci należność w sposób określony w § 7.

§ 4 Płatności

1. Na każdy sprzedany Towar wystawiany jest dowód zakupu (paragon lub faktura VAT) i wysyłany drogą elektroniczną lub za pośrednictwem firmy kurierskiej razem z Towarem.

2. Płatności można dokonywać za pobraniem (przy odbiorze Towaru) lub przedpłatą: za pośrednictwem systemu płatności (np. Dotpay, imoje) lub przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy.

3. W przypadku płatności w ramach przedpłaty, na poleceniu przelewu (lub pocztowym blankiecie wpłaty) prosimy o podanie numeru Zamówienia, który przesyłany jest na adres E-mail Klienta, zgodnie z § 3 ust. 10 Regulaminu.

§ 5 Dostawy

1. Zamówiony Towar wysyłany jest na adres do wysyłki prawidłowo wskazany w Zamówieniu.

2. Towar jest dostarczany za pośrednictwem firmy kurierskiej.

3. Koszty dostawy (wysyłki) pokrywa kupujący. Koszty dostawy (wysyłki)są określone w cenniku dostaw.

4. Przesyłki nadawane są w ciągu 2-3 dni roboczych od daty potwierdzenia przyjęcia Zamówienia do realizacji przy wyborze opcji płatności za pobraniem. W przypadku wyboru opcji płatności „przedpłata” przesyłki nadawane są w ciągu 2 dni roboczych od daty zaksięgowania płatności za zamówiony Towar na rachunku bankowym Sprzedawcy, z zastrzeżeniem, że realizacja zamówień złożonych w piątek, sobotę i w niedzielę oraz święta i dni wolne od pracy rozpoczyna się w poniedziałek lub w następny dzień roboczy przypadający po dniu wolnym od pracy. Typowy czas dostarczenia nadanej przesyłki wynosi 24 godziny w przypadku większych miast; w pozostałych przypadkach wynosi 48 godzin.

5. Dostawy są realizowane na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej: w przypadku wyboru dostawy towaru za pośrednictwem kuriera: w dni robocze od poniedziałku do piątku.

6. Kupujący przed odebraniem przesyłki powinien sprawdzić, czy opakowanie nie uległo uszkodzeniu w transporcie. W szczególności należy zwrócić uwagę na uszkodzenia opakowania i taśmy.  W przypadku, gdy opakowanie przesyłki jest uszkodzone lub gdy taśmy zabezpieczające są zerwane albo jeżeli Kupujący stwierdzi jakiekolwiek nieprawidłowości w zakresie stanu ilościowego lub jakościowego przesyłki należy w obecności kuriera sporządzić protokół szkody oraz jak najszybciej skontaktować się ze Sprzedawcą w celu wyjaśnienia sprawy.

§ 6 Zwroty (Odstąpienie od umowy)

1.Konsument może zwrócić towar bez podania przyczyny w terminie 14 dni od objęcia rzeczy w posiadanie (od daty odebrania przesyłki) składając Sprzedawcy odpowiednie oświadczenie na piśmie, którego wzór znajduje się na stronie Sklepu.

2. W przypadku odstąpienia od umowy (zwrotu towaru) należy Towar odesłać na własny koszt na adres siedziby Sprzedawcy niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia złożenia Sprzedawcy oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Do przesyłki zwrotnej należy dołączyć numer konta, na jaki Sprzedający ma zwrócić dokonane przez konsumenta płatności.

3. Zwracany towar musi znajdować się w stanie niezmienionym w ramach zwykłego zarządu, przez co rozumie się, że konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

4. W ciągu dwóch dni roboczych Sprzedawca dokona sprawdzenia Towaru. Jeżeli Towar odpowiada wymaganiom zawartym w punkcie 3 powyżej, zostanie wystawiona faktura VAT korygująca. Oryginał i kopia wystawionej faktury VAT zostaną wysłane do Klienta listem poleconym, zaś wszystkie dokonane przez konsumenta płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy, zostaną mu zwrócone niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy.

§ 7 Zwrot należności Klientom

W przypadku zaistnienia okoliczności zobowiązujących Sprzedawcę do zwrotu należności wpłaconych przez Klienta na konto Sprzedawcy, zwrot ten następuje maksymalnie w ciągu 7 dni roboczych od daty otrzymania przez Sprzedawcę od Klienta prawidłowo wypełnionego formularza ZWROT (kliknij w link)

§ 8 Reklamacje

1. Towary posiadają gwarancję producenta obowiązującą na terenie Polski.

2. Okres gwarancji każdego Towaru widnieje w jego opisie na stronach www.gastrozone.pl. Szczegółowe warunki realizacji gwarancji są określone w druku gwarancji (karcie gwarancyjnej) wystawionym przez gwaranta.

3. Większość Towarów posiada gwarancje realizowane bezpośrednio przez autoryzowane punkty serwisowe producentów. Adresy punktów serwisowych i inne ważne informacje dotyczące serwisu, znajdują się na kartach gwarancyjnych dołączonych do towarów oraz na stronach internetowych producentów. W przypadku niektórych towarów karta gwarancyjna znajduje się wewnątrz fabrycznie zapieczętowanego opakowania. W związku z tym, że Sprzedawca nie otwiera tak zapakowanych towarów może się zdarzyć, że karta gwarancyjna nie będzie podstemplowana.

4. W przypadku wystąpienia wad fizycznych lub prawnych rzeczy sprzedanych reklamowany towar wraz z opisem określającym rodzaj zauważonych wad oraz oczekiwania dotyczące sposobu realizacji zobowiązań Sprzedawcy, należy odesłać na koszt Sprzedającego. Szczegółowe uprawnienia Klientów, będących konsumentami, przewidują art. 556 – 576 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 121 ze zm.).

 

§ 9 Polityka prywatności

 1. Administratorem Danych osobowych jest ITECOM sp. Z o.o. z siedzibą w Krotoszynie (63-700)  przy ulicy Łąkowej 10, NIP: 621-172-29-86 KRS: 0000241534 Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy, Kapitał Spółki: 200 000,00 zł . Brak zgody na przetwarzanie danych osobowych uniemożliwia zrealizowanie zamówienia.

 2. Dane osobowe Klientów, zawarte w formularzach oraz dane osobowe zgromadzone automatycznie są przetwarzane z zachowaniem wymogów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r., Nr 101, poz. 926 z późn. zm.), oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002r. Nr 144, poz. 1204). 

 3. Klientom przysługuje prawo wglądu do dotyczących ich danych osobowych oraz prawo do ich poprawiania. Danych zbieranych automatycznie nie da się zmienić, ani usunąć.

 4. Dane osobowe Klientów zawarte w formularzach przetwarzane będą przez Administratora wyłącznie w celach w celu realizacji zamówienia, wobec czego mogą być przekazywane podmiotom odpowiedzialnym za dostawę towarów do klienta, a także instytucjom kredytującym zakup. Dane osobowe znajdujące się w bazie danych Sklepu nie są przekazywane podmiotom nie uczestniczącym w realizacji zamówienia. Brak zgody na przetwarzanie danych osobowych uniemożliwia zrealizowanie zamówienia. Nadto mogą być one przetwarzane, za zgodą Usługobiorców, w prawnie usprawiedliwionych celach Administratora.

 5. Administrator nie przekazuje i nie dokonuje obrotu (nie sprzedaje, nie użycza) danych osobowych Klientów, będących użytkownikami Sklepu, innym osobom lub instytucjom, bez ich zgody. Przetwarzane przez Administratora dane osobowe Klientów mogą zostać udostępnione uprawnionym organom państwa na ich żądanie, na potrzeby prowadzonych przez nie postępowań lub osobom trzecim na podstawie orzeczeń organów państwa.

 6. Administrator gromadzi informacje pozyskiwane automatycznie, dotyczące adresów IP`użytkowników odwiedzających Sklep i korzystających z Usług świadczonych w ramach Sklepu internetowego. Zebrane`w ten sposób informacje służą administrowaniu Sklepem, okresowym analizom statystyki odwiedzin, ustaleniu, które strony odwiedzane są najczęściej, określeniu poziomu funkcjonalności stron klepu internetowego. Informacje dotyczące IP użytkowników mogą zostać przekazane uprawnionym organom państwa, na ich żądanie na potrzeby prowadzonych przez nie postępowań lub osobom trzecim na podstawie orzeczeń organów państwa.

§ 10 Pliki Cookies

 1. Stosowane przez Administratora Cookies są bezpieczne dla Urządzenia Klienta, a w szczególności tą drogą nie jest możliwe przedostanie się do Urządzeń Klienta wirusów lub innego niechcianego oprogramowania lub oprogramowania złośliwego. Pliki te pozwalają zidentyfikować oprogramowanie wykorzystywane przez Klienta i dostosować Serwis indywidualnie każdemu Klientowi.

 2. Klient ma możliwość ograniczenia lub wyłączenia dostępu plików cookies do swojego Urządzenia. W przypadku skorzystania z tej opcji korzystanie ze Sklepu internetowego będzie możliwe, poza funkcjami, które ze swojej natury wymagają plików cookies.

 3. Administrator wykorzystuje Cookies w następujących celach:

  1. Konfiguracji serwisu

 • rozpoznania urządzenia Usługobiorcy oraz jego lokalizacji i odpowiednio wyświetlenia strony internetowej, dostosowanej do jego indywidualnych potrzeb;

  1. Realizacji procesów niezbędnych dla pełnej funkcjonalności stron internetowych

 • dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Usługobiorcy oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych Serwisu. W szczególności pliki te pozwalają rozpoznać podstawowe parametry Urządzenia Usługobiorcy i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;

  1. Analiz i badań oraz audytu oglądalności

 • tworzenia anonimowych statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Usługobiorcy korzystają ze stron internetowych Serwisu, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;

  1. Zapewnienia bezpieczeństwa i niezawodności serwisu.

§ 11 Newsletter

1. Każdy odwiedzający Sklep ma możliwość zaprenumerowania Newslettera z informacjami o nowościach i promocjach. Newsletter jest wysyłany tylko do osób, które wyraziły chęć jego otrzymywania.  Subskrybent może w dowolnym momencie zrezygnować z prenumeraty Newslettera poprzez wysłanie e-maila na adres: handel@gastrozone.pl. Adresy e-mail subskrybentów nie są przekazywane podmiotom trzecim. 

§ 12 Postanowienia końcowe

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, w tym w szczególności odpowiednie przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks Cywilny (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 121 ze zm.) oraz ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827 ze zm.).

2. Towary prezentowane na stronach Sklepu internetowego nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Informacja o towarach zamieszczona na stronach Sklepu internetowego nie oznacza, że towary są dostępne w magazynie.

3. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za błędy w obsłudze Zamówienia lub innych dyspozycji Klienta, powstałe wskutek przekazania przez Klienta błędnych danych.

4. Sprzedający zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian do niniejszego Regulaminu. Wszelkie zmiany Regulaminu wchodzą w życie w terminie wskazanym przez Sprzedawcę, nie krótszym jednak niż 14 dni od daty udostępnienia ich na Stronie sklepu. Zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmian do niniejszego Regulaminu są realizowane na podstawie zapisów obowiązujących w dniu złożenia Zamówienia. Informacja o każdej zmianie Regulaminu będzie umieszczana na głównej stronie Sklepu, a do klientów znajdujących się w bazie Sprzedawcy wysyłana będzie wiadomość e-mail zawierająca linka do treści nowego Regulaminu/treść zmian Regulaminu.

Załącznik nr 1

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY.

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

IteCom sp. z o.o. 

Ul. Łąkowa 10

63-700 Krotoszyn

NIP: 6211722986,

[handel@gastrozone.pl, 62 725 58 68]Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym(*) odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy:Data zawarcia umowy/odbioru (*)Imię i nazwisko konsumenta(-ów)Adres konsumenta(-ów)

Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)Data*niepotrzebne skreślić