Producenci

Stosunki z klientamiOpracowanie niezbędnych zagadnień dotyczących sklepu internetowego w stosunkach z konsumentami:Wyróżnić należy trzy podstawowe tryby sprzedaży dla naszych potrzeb:

 1. umowa zawarta na odległość - umowę zawartą z konsumentem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość, bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie,

 2. umowa zawarta poza lokalem przedsiębiorstwa - umowa z konsumentem zawarta:

  1. przy jednoczesnej fizycznej obecności stron w miejscu, które nie jest lokalem przedsiębiorstwa danego przedsiębiorcy,

  2. w wyniku przyjęcia oferty złożonej przez konsumenta w okolicznościach, o których mowa w lit. a,

  3. w lokalu przedsiębiorstwa danego przedsiębiorcy lub za pomocą środków porozumiewania się na odległość bezpośrednio po tym, jak nawiązano indywidualny i osobisty kontakt z konsumentem w miejscu, które nie jest lokalem przedsiębiorstwa danego przedsiębiorcy, przy jednoczesnej fizycznej obecności stron,

 3. umowa zawarta w lokalu przedsiębiorstwa, czyli „zwykła” umowa sprzedaży – klient przychodzi do sklepu stacjonarnego, przy czym jest to jedyny sposób kontaktu.

Wszystkie wskazania zawarte w niniejszym opracowaniu mają odniesienie tylko do umowy zawartej na odległość, czyli w szczególności sprzedaż za pośrednictwem sklepu internetowego.Obowiązki wynikające z ustawy o prawach konsumenta

 1. Przy rejestracji konieczne jest zamieszczenie checkboxa z oświadczeniem, iż klient zapoznał się z regulaminem i musi tam być od razu link do regulaminu. Ponadto Regulamin musi być łatwo i cały czas dostępny na stronie. Powinien on też być dostępny do pobrania w formie pliku. Ponadto należy go przesłać jako załącznik do maila potwierdzającego rejestrację czy założenie konta.

 2. W regulaminie zawarto proponowane sposoby płatności, muszą one korespondować ze sposobami płatności w sklepie. Sposoby płatności muszą być też jasno i w sposób łatwo dostępny wskazane na stronie sklepu. Ponadto koniecznie trzeba wskazać klientowi terminy płatności w takim miejscu sklepu, aby zapoznał jeszcze przed ostatecznym potwierdzeniem złożenia zamówienia.

 3. Jeżeli IteCom jest objęty Kodeksem Dobrych Praktyk w myśl ustawy o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym to konieczne będzie zawarcie takiej informacji na stronie i wskazanie treści takiego kodeksu.

 4. W przypadku treści cyfrowych należy na stronie produktu poinformować o ich funkcjonalności oraz technicznych środkach ich ochrony, a także o mających znaczenie interoperacyjnościach treści cyfrowych ze sprzętem komputerowym i oprogramowaniem.

 5. W przypadku treści cyfrowych niezapisanych na trwałym nośniku konieczne będzie przed ostatecznym złożeniem zamówienia przez klienta na stronie sklepu wyraźne wyświetlenie checkboxa z informacją: „Niniejszym wyrażam zgodę na spełnienie świadczenia przez Sprzedawcę przed upływem ustawowego terminu 14 dni do odstąpienia od niniejszej umowy. Oświadczam, iż przyjmuje do wiadomości i akceptuje fakt utraty w związku z tym prawa do odstąpienia od umowy.” Po wyrażeniu zgody i złożeniu zamówienia na adres mailowy klienta należy przesłać mu potwierdzenie złożenia i przyjęcia przez Sprzedającego powyższego oświadczenia.

 6. Przed ostatecznym złożeniem zamówienia konieczny jest checkbox: „Niniejszym oświadczam, iż zostałem poinformowany przez Sprzedawcę, że zamówienie pociąga za sobą obowiązek zapłaty, na co wyrażam zgodę”. Jeżeli do złożenia zamówienia używa się przycisku lub podobnej funkcji, muszą być one oznaczone w łatwo czytelny sposób słowami „zamówienie z obowiązkiem zapłaty” lub innego równoważnego jednoznacznego sformułowania.

 7. Ponadto przesyłając konsumentowi na maila potwierdzenie złożenia przez niego zamówienia wskazane będzie załączenie do wiadomości w formie odrębnego pliku treści całego § 9 Regulaminu.

 8. Najskuteczniejszym sposobem rozróżnienia konsumenta od klienta będzie skonstruowanie formularza zamówienia w ten sposób, iż każdorazowo do wyboru będzie albo podanie danych tylko osoby fizycznej: imię, nazwisko, adres, dane kontaktowe, uwagi dodatkowe albo zaznaczenie że towar jest kupowany na fakturę VAT i wtedy konieczne jest podanie danych jak dla przedsiębiorcy, w tym firmy. Dane te oczywiście mogą być automatycznie kopiowane z profilu ale wybór zawsze będzie konieczny.

 9. Należy pamiętać o zamieszczeniu polityki cookies i stosownego pouczenia na stronie sklepu.Obowiązki z zakresu ustawy o ochronie danych osobowych:

W trakcie procesu rejestracji, już na pierwszej stronie, konieczne jest zamieszczenie checkboxa zawierającego zgodę:

„Wyrażam zgodę na gromadzenie, przetwarzanie i wykorzystywanie przez IteCom sp. z o.o. sp.k. z siedzibą we Wrocławiu, przy ulicy Północnej 15-19, 54-105 Wrocław, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS:0000586782 posiadającą numer NIP: 8943069222, reprezentowana przez jedynego komplementariusza – spółkę pod firmą: Itecom sp. z o.o. z siedzibą w Krotoszynie ( wpisaną do rejestru przedsiębiorców pod nr KRS 0000241534) w imieniu której działa, uprawniony do jednoosobowej reprezentacji:

Marek Kaniewski – Prezes Zarządu, moich danych osobowych na potrzeby realizacji zamówień, zgodnie z polskim prawem, w szczególności z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz.U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 z późn. zm.). IteCom sp. z o.o. sp.k. z siedzibą we Wrocławiu informuje, że użytkownik ma prawo wglądu do swoich danych oraz ich poprawienia lub usunięcia.”

Jeżeli Spółka nie posiada Administratora Bezpieczeństwa Informacji zbiór danych klientów powinien podlegać rejestracji w GIODO.