Producenci

Zwroty

1.Konsument może zwrócić towar bez podania przyczyny w terminie 14 dni od daty odebrania przesyłki składając Sprzedawcy odpowiednie oświadczenie na piśmie.

2. W przypadku odstąpienia od umowy (zwrotu towaru) należy towar odesłać na własny koszt na adres siedziby Sprzedawcy. Do przesyłki zwrotnej należy dołączyć pisemne oświadczenie o odstąpieniu od umowy oraz numer konta, na jaki Sprzedający ma zwrócić zapłatę.

3. Zwracany towar musi być w pełni kompletny, nieuszkodzony i nie może nosić śladów używania, świadczących o innym wykorzystywaniu towaru niż w celu jego sprawdzenia.

4. W ciągu dwóch dni roboczych Sprzedawca dokona sprawdzenia Towaru. Jeżeli Towar odpowiada wymaganiom zawartym w punkcie 3 powyżej, zostanie wystawiona faktura VAT korygująca. Oryginał i kopia wystawionej faktury VAT zostaną wysłane do Klienta listem poleconym. Zwrot należności Klientom

1. W przypadku zaistnienia okoliczności zobowiązujących Sprzedawcę do zwrotu należności wpłaconych przez Klienta na konto Sprzedawcy, zwrot ten następuje maksymalnie w ciągu 7 dni roboczych, z wyjątkiem okoliczności wskazanych w ust. 2 zd. 2 i ust. 3.

2. Jeżeli Klient dokonał płatności kartą płatniczą lub przelewem elektronicznym zwrot należności następuje na kartę płatniczą lub rachunek bankowy, z którego nastąpiła płatność. W przypadku płatności przelewem tradycyjnym, płatności przy odbiorze lub gdy z przyczyn niezależnych od Sprzedawcy identyfikacja rachunku bankowego, z którego nastąpiła płatność jest niemożliwa, Sprzedawca zawiadomi o tym fakcie Klienta za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres e-mail Klienta wskazany w Zamówieniu. Klient zobowiązany jest do wskazania danych rachunku bankowego, na który nastąpić ma zwrot, bądź innych danych umożliwiających dokonanie zwrotu należności.

3. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za niedokonanie zwrotu należności lub opóźnienie terminu zwrotu, jeżeli Klient, pomimo zawiadomienia przesłanego na jego adres e -mail, nie wskaże numeru konta bankowego, na które ma nastąpić wpłata lub gdy nie przekaże Sprzedawcy wszystkich danych koniecznych do dokonania wpłaty. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za niedokonanie zwrotu należności lub jego opóźnienie, jeżeli nastąpiło to z powodu przekazania przez Klienta błędnych danych osobowych, o których mowa w zdaniu poprzedzającym.

Formularz zwrotów znajdziesz w regulaminie sklepu.